ACORDAREA ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Alocația pentru susținerea familiei a fost instituită ca formă de sprijin pentru familia/persoana singură cu venituri reduse care are în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. Dacă unul dintre copii, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizat potrivit legii, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.

Cererea pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei, precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se înregistrează la 

Pentru soluționarea cererii privind alocația pentru susținerea familiei, se efectuează ancheta socială la locul unde solicitantul împreună cu familia sa locuiește, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuință. Stabilirea sau respingerea dreptului la alocația pentru susținerea familiei, se face prin dispoziția scrisă a primarului, iar în cazul soluționării pozitive a cererii, dreptul se acordă începând cu luna următoare înregistrării/depunerii cererii.

În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a alocației pentru susținerea familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. Titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 15 zile să comunice în scris primarului modificările intervenite cu privire la componența familiei și/sau la veniturile realizate de membrii acesteia. Comunicarea este însoțită de copie ale actelor doveditoare privind modificările intervenite. Nerespectarea obligațiilor constituie contravenție și sancționează de la 500 la 2000 lei.

Pentru fiecare solicitant se întocmește o documentație distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului pentru alocația de susținere a familiei, cele emise ulterior de primar, precum și cele prezentate ulterior de solicitant.

Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocație se recuperează de la titularul dreptului la alocație în termenul de prescripție, stabilit de lege pentru creanțele bugetare. Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei se face de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială a  județului Cluj, prin semnarea unui angajament de plată la solicitarea dreptului, acestea putând fi recuperate și din alte drepturi plătite de Agenția teritorială. În situația în care reprezentantul legal refuză semnarea angajamentului de plată, recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, potrivit legii, direct de la beneficiar.

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei este stabilit diferențiat, în funcție de veniturile familiei și numărul de membrii ai acesteia, astfel:

 • Pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:
  • 82 de lei pentru familia cu un copil
  • 164 de lei pentru familia cu doi copii
  • 246 de lei pentru familia cu trei copii
  • 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii
 • Pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei:
  • 75 de lei pentru familia cu un copil
  • 150 de lei pentru familia cu doi copii
  • 225 de lei pentru familia cu trei copii
  • 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii
 • Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:
  • 107 lei pentru familia cu un copil
  • 214 lei pentru familia cu doi copii
  • 321 de lei pentru familia cu trei copii
  • 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii
 • Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei:
  • 102 lei pentru familia cu un copil
  • 204 lei pentru familia cu doi copii
  • 306 lei pentru familia cu trei copii
  • 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

ATENȚIE! La solicitarea documentelor necesare întocmirii dosarului pentru alocația de susținere a familiei este obligatorie prezentarea livretului de familie.

ACTE NECESARE:

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea alocației de susținere a familiei se depun la sediul Primăriei Săndulești

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere (care poate fi descărcată de aici);
 • Notă de informare (care poate fi descărcată de aici);
 • Acte de identitate (carte de identitate pentru soţ şi soţie sau, după caz, pentru partener şi partenera, certificat/e de naştere pentru copil/copii sau, după caz, carte de identitate);
 • Permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă sau document de identitate eliberat de autorităţile române competente sau paşaportul în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
 • Certificat de căsătorie;
 • Hotărâre judecătorească de divorţ;
 • Hotărâre judecătorească încredinţare minor/i cu stabilirea pensiei de întreţinere;
 • Hotărâre judecătorească definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al/a minorului/minorilor;
 • Hotărâre judecătorească privind arestul preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau pedeapsă privativă de libertate;
 • Certificat de deces;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele majore din care să rezulte dacă realizează venituri impozabile;
 • Adeverinţă eliberată de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din care să rezulte dacă figurează cu bunuri mobile sau imobile; în cazul autoturismelor se va preciza anul de fabricaţie, în mod obligatoriu;
 • Adeverinţă cu stagiul de cotizare Casa de Pensii;
 • Adeverinţă de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, cu mențiunea dacă primește/nu primește bonuri de masă și cuantumul acestora;
 • Declaraţie privind veniturile realizate;
 • Adeverinţă de elev sau student cu menţiunea dacă primeşte bursa sau nu şi tipul acesteia (bani de liceu, bursa socială, bursa de merit);
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap şi planul de recuperare din care să reiasă dacă poate urma sau nu cursurile şcolare;
 • Talon ajutor de şomaj;
 • Talon de pensie;
 • Talon pensie de handicap;
 • Talon alocaţie de plasament;
 • Adeverinţă privind acordarea de prestaţii financiare, în care să se menţioneze perioadă şi cuantumul;
 • Declaraţie privind modul de gospodărire în cazul în care în imobil locuiesc mai multe persoane;
 • Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului(certificat de moștenitor, contract vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație), iar în cazul în care locuiește fără forme legale, actul de casă și actul de identitate a proprietarului (în original și xerocopie), însoțite de acordul de domiciliu al acestuia sau declarație;
 • Livret de familie;
 • Adeverinţă din care să reiasă dacă beneficiază de alocaţie de susținere (pentru persoanele care nu domiciliază pe raza Comunei Săndulești);
 • Dosar cu şină;
 • Alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare.

Alte articole

ALTE BENEFICII SOCIALE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDURILOR-LEGITIMAŢIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi