ALTE BENEFICII SOCIALE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDURILOR-LEGITIMAŢIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
 
Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006
 
1. Listă documente necesare:

 • cerere 
 • copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, în termen de valabilitate;
 • copie a actului de identitate al solicitantului;
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente;
 • cardul-legitimaţie expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deţinut un astfel de card.2. Pentru eliberarea cardului-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare reprezentanţilor legali/asistenţi maternali ai PERSOANELOR MINORE cu handicap, aceştia trebuie să depună în completare la dosarul de bază mai sus menţionat următoarele documente:

 • Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • Copie act de identitate reprezentant legal sau asistent maternal;
 • Document din care să rezulte calitatea de reprezentant legal sau document din care să rezulte că este asistent maternal cu drepturi părinteşti dobândite prin hotărâre judecătorească;
 • 2 poze 30 x 40 mm, recente, ale reprezentantului legal (în acest caz nu mai este necesară depunerea celor 2 poze ale persoanei minore cu handicap).


Notă: 
Fiecare document depus în copie va fi însoţit de originalul acestuia, pentru verificarea autenticităţii.
Cardul-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare se eliberează numai persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali ai acestora, care au domiciliul in com. Săndulești.

LAPTE PRAF

Acte necesare în vederea acordării de lapte praf gratuit pentru copii cu vârsta de pânã la 12 luni – în conformitate cu prevederile Legii. nr.321-2000

a) reţetă de la medicul de familie.
b) copie după certificatul de naştere al copilului (doar în prima lună).

Notã : Laptele praf se eliberează la sediul din Str. Păcii nr.1 (lângă piaţă)

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA INSTITUIRII CURATELEI SPECIALE (CURATOR STRĂIN)

Curatela specială se eliberează în următoarele situaţii: dezbateri de succesiune, contracte de vânzare – cumpărare făcute în numele minorului.

 • copii după buletinele de identitate / cărţile de identitate şi certificatul de căsătorie al curatorului şi al părintelui supravieţuitor;
 • copii după certificatul de deces al părintelui;
 • copie după certificatul de naştere sau cartea de identitate a minorului (după caz);
 • copia anexei 1;
 • cerere făcută de părinte;
 • declaraţie de acord făcută de curator;
 • adeverință de venit;

ACTE NECESARE PENTRU ANGAJARE CA ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV

CERERE TIP

 • buletin de identitate / carte de identitate pentru bolnav şi persoana care solicită angajarea;
 • certificatul de încadrare în grad de handicap, pentru bolnav;
 • cazier şi adeverinţa medicală pentru persoana care solicită angajarea.
 • extras de cont bancă, în cazul în care se doreşte primirea dreptului în cont bancar 
 • anchetă socială
 • carte de muncă/ adeverinţă vechime
 • dosar cu şină

Alte articole