Anunț concurs pentru post contractual

COMUNA SANDULESTI cu sediul în Sandulesti nr.169, județul Cluj organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului: INSPECTOR SUPERIOR cu atributii ISU post vacantcontractual, pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: universitare de licenta absolvite cu diploma
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 9 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • proba scrisă în data de 07 MARTIE 2019, ora 10.00, la sediul instituției
 • proba interviu în data de 09 MARTIE 2019, ora 10.00, la sediul instituției

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituției.

Date contact:Nicoara Ramona telefon 0264/280434

Acte necesare la dosar:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Bibliografia pentru concurs poate fi descarcata AICI

Alte articole