ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Pentru sezonul rece 2019-2020, dosarele se pot depune începând cu data 15 octombrie la sediul Primăriei Comunei Săndulești 

Beneficiari:

 • familiile și persoanele singure care au un venit lunar de până la 750 lei pe membru de familie și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi – cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române;
 • familiile care au un venit lunar de până la 786 lei pe membru de familie și persoanele singure care au un venit lunar de până la 1.082 lei și care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termiăa, precum și cetățeni străini ori apatrizi cu domiciliul sau, după caz, reședința în România, stabilită în condițiile legislației române.

Tipuri de ajutoare:

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se definesc în funcție de sistemul de încălzire utilizat și se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat:

 • ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;
 • ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică;
 • ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;
 • ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent și data de 31 martie a anului următor.

Condiții de acordare:

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe baza Cererii și a declarației pe propria răspundere a solicitantului privind componența familiei și veniturile acesteia, însoțită de actele doveditoare.

Cererea se depune de către titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței, care poate fi:

 • proprietarul locuinței;
 • persoana care a instrăinat locuința pe baza unui contract cu clauză de întreținere;
 • titularul contractului de închiriere;
 • alt membru de familie major și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

În situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței se face, prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

 • începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a); (Art. 17, alin. (6), lit. b din O.U.G. nr. 70/2011)

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le-au realizat în luna anterioară celei în care se solicită dreptul la ajutor pentru încălzire, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale.

De asemenea, în cazul salariaților care primesc tichete de masă, se va verifica dacă acestea au fost declarate.

ATENȚIE! Nedeclararea corectă a componenței familiei, a veniturilor realizate de membrii acesteia, precum și a bunurilor mobile și imobile deținute, constituie contravenție, și se sancționează cu amendă de la 200 de lei la 1000 de lei. (Art. 33 alin. (3) din O.U.G. nr. 70/2011).

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (Art. 19, alin. (1) din O.U.G. nr. 70/2011).

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social:

Bunurii mobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii   
Terenuri/animale şi/sau păsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU GAZE NATURALE

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei)AJUTOR (lei)
0155262
155,1210190
210,1260150
260,1310120
310,135590
355,142570
425,148045
480,154035
540,175020

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU LEMNE, CĂRBUNI ȘI COMBUSTIBILI PETROLIERI

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei)AJUTOR (lei)
015554
155,121048
210,126044
260,131039
310,135534
355,142530
425,148026
480,154020
540,175020

PLAFOANE DE ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI CU ENERGIE ELECTRICĂ

În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

VENIT (lei)AJUTOR (lei)
0155240
155,1210216
210,1260192
260,1310168
310,1355144
355,1425120
425,148096
480,154072
540,175020

ACTE NECESARE:

 • Cerere-declarație pe propria răspundere;
 • Actul care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, contract de comodat, contract de donație etc.);
 • Acte de identitate pentru toate persoanele (carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, permis de ședere temporară, permis de ședere permanentă, certificat naștere pentru minori);
 • Certificat de căsătorie;
 • Adeverință de venit cu salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, în care să se specifice valoarea tichetelor de masă sau să se menționeze că angajatorul nu acordă tichete de masă;
 • Adeverință de elev sau student cu mențiunea dacă primește bursă sau nu, cuantumul și tipul acesteia (bani de liceu, bursă socială, bursă de merit, bursă de studiu);
 • Talon ajutor de șomaj din luna anterioară depunerii cererii;
 • Talon de pensie din luna anterioară depunerii cererii;
 • Talon indemnizație lunară pentru persoane cu handicap din luna anterioară depunerii cererii;
 • Talon alocatie de plasament din luna anterioară depunerii cererii;
 • Alte acte justificative: hotărâre judecătorească de divorț, hotărâre judecătorească încredințare minor(i) cu stabilirea pensiei de întreținere, hotărâre judecătorească definitivă de încuviintare a adopției, de plasament familial al/a minorului/ minorilor, certificat de deces;
 • Pentru persoanele care au alt domiciliu decât cel la care au solicitat ajutorul este necesară adeverință din care să rezulte ca nu beneficiază de ajutor de încălzire a locuinței conform OUG 70/2011, eliberată de primăria comunei, orașului, municipiului sau după caz al sectorului Municipiului București în care aceștia își au domiciliul sau reședința;
 • Talon autoturism, dacă este cazul.

Documentele menționate mai sus nu sunt limitative, putându-se solicita și alte documente în completare, în mod justificativ, care sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

Nota:

➢ Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și o xerocopie după ultima factură de gaze.

➢ Persoanele care folosesc pentru încălzirea locuinței  energie electrica vor atașa la cererea-declarație pe propria răspundere și o xerocopie după ultima factură la energie electrică.

  În cazul cererilor depuse pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, se efectuează anchete sociale obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării următoarele aspecte :

 • solicitanții nu dețin altă formă de încălzire;
 • din motive tehnologice sau economice au fost debranșati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale;
 • solicitanții dețin contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului.

Tipizate

➢ Cerere și declarație pe propria răspundere (descarcă de aici);

➢ Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă de aici);

Alte articole