CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

Beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, așa cum sunt definite de această lege) sau dacă s-au aflat într-una din situațiile considerate asimilate stagiului de cotizare, prin lege. Indemnizația se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilitate.

Beneficiarul indemnizației pentru creșterea copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani este obligat să comunice în scris, orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

De indemnizația lunară beneficiază, opțional, oricare dintre părinții firești ai copilului sau una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament ori în plasament de urgență, precum și persoana care a fost numită tutore.

Cererea pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, însoțită de actele doveditoare, se depune în cel mult 60 zile lucrătoare de la încetarea concediului de maternitate, indiferent de părintele care depune dosarul (concediul de maternitate este format din prenatal și postnatal, este de maximum 126 zile și are dreptul doar mama; concediile pentru sarcină și lăuzie se pot compensa între ele, în funcție de recomandarea medicului și de opțiunea persoanei beneficiare, în așa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice, după data de naștere a copilului).

Cererea se depune la Primăria Comunei Săndulești și se transmite spre soluționare Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj.

Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj  soluționează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia și efectuează plata indemnizației pentru cererile aprobate.

STIMULENTUL DE INSERȚIE

Stimulentul de inserție este în cuantum de 650 lei/lună până la vârsta 3 ani (4 ani pentru copilul cu dizabilitate). În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilitate, incluzând și perioada prevăzută la art. 11 alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 111/2010, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Stimulentul de inserție se cuvine după cum urmează:

 • începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională după concediul de maternitate (postnatal) şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
 • de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
 • de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
 • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus;
 • începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului Fiscal și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

De indemnizație pentru creșterea copilului/stimulentul de inserție pot beneficia și persoanele care timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior datei de naștere a copilului au fost în următoarele situații:

 1. Au beneficiat de indemnizație de șomaj, stabilită conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condițiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 2. S-au aflat în evidența agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a Municipiului București, în vederea acordării indemnizației de șomaj;
 3. Au beneficiat de concedii și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Au beneficiat de concedii medicale și de indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată;
 5. Au beneficiat de pensie de invaliditate, în condițiile legii;
 6. Se află în perioada de întrerupere temporară a activității, din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 7. Au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului;
 8. Au beneficiat de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului cu handicap;
 9. Au beneficiat de concediu fără plata pentru creșterea copilului;
 10. Se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată, așa cum este aceasta definită de Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Și-au însoțit soțul/soția trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
 12. Au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentrați, mobilizați sau în prizonierat;
 13. Frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar sau, după caz, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu excepția situației de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
 14. Au calitatea de doctorand, în condițiile prevăzute de art. 20 și 21 din H.G. nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare;
 15. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ preuniversitar și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 16. Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, organizat potrivit legii, și începerea învățământului universitar, cursuri de zi, în același an calendaristic;
 17. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 18. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licență sau de diplomă, și începerea, în același an calendaristic, a învățământului postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 19. Se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, și începerea, în același an calendaristic, a unei alte forme de învățământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 20. Se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învățământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învățământului preuniversitar, universitar și postuniversitar la nivelul studiilor universitare de masterat, organizat potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în șomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
 21. Au beneficiat de concediu fără plata pentru a participa la cursuri de formare și perfecționare profesională din inițiativa angajatorului sau la care acesta și-a dat acordul, organizate în condițiile legii;
 22. Se află în perioada cuprinsă între absolvirea cursurilor de zi ale învățământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licență organizat în prima sesiune, și începerea primului rezidențiat după absolvire.

În vederea acordării drepturilor de indemnizație pentru creșterea copilului și stimulentul lunar/stimulentul de inserție persoanele care au realizat activități profesionale în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulament, beneficiază de totalizarea perioadelor de activitate realizate în aceste state în condițiile prevăzute de acesta.

De indemnizație pentru creșterea copilului și sprijinul lunar pot beneficia persoanele sau copiii cu dizabilități, după caz, acordându-li-se:

 • Concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap până la vârsta de 7 ani;
 • Program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre părinţi sau pentru persoana care se ocupă efectiv de îngrijirea copilului cu handicap (grav sau accentuat), până la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani, în condiţiile prevăzute de Codul muncii și o indemnizație compensatorie;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3(2) ani;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3(2) şi 7 ani.

Plata alocaţiei de stat pentru copii, a indemnizaţiei creştere copil şi a stimulentului de inserţie se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, în funcţie de opţiunea reprezentantului legal.

Plata în cont curent personal sau cont de card a celor trei drepturi enumerate anterior se realizează numai la băncile cu care direcţiile teritoriale au încheiat convenție :

 • PROCREDIT BANK
 • BCR
 • BANCA TRANSILVANIA
 • BRD
 • RAIFFEISEN BANK
 • ALPHABANK
 • PIREUS BANK
 • BANCA C.R. FIRENZE ROMÂNIA S.A
 • VOLKSBANK ROMÂNIA
 • UNICREDIT ŢIRIAC
 • ROMEXTERA
 • CARPATICA
 • C.E.C BANK
 • ATE BANK
 • INTESA SANPAOLO
 • ROMAIN INTERNATIONAL BANK
 • OTP BANK
 • ING
 • BANCPOST
 • GARANTI BANK
 • LIBRA BANK
 • MILLENIUM BANK
 • CREDIT AGRICOLE BANK
 • CREDIT EUROPE BANK
 • BANCA ROMÂNEASCĂ

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ÎNDEMNIZAȚIE PENTRU CREȘTEREA COPILULUI OUG 111/08.12.2010 HGR.52/19.01.2011, Legea 66/2016, HG 449/2016

 • Cerere tip – completată și semnată obligatoriu de ambii părinți!
 • Cartea de identitate a ambilor părinți –copie
 • Certificat de naștere copil –copie
 • Certificat de căsătorie –copie
 • Livret de familie actualizat la Starea Civila Turda – copie (inclusiv pag.1)
 • ADEVERINȚĂ TIP COMPLETATĂ DE ANGAJATOR;
 • CEREREA pt. ANGAJATOR, de solicitare a concediul de creștere a copilului (copie);
 • DECIZIA angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire copil. (original)  
 • Extras de cont bancar, original, semnat și stampilat (pt. virarea banilor în cont) – pe numele titularului cererii;
 • Dosar plic;
 • Cerere

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE INDEMNIZAȚIE – STIMULENT DE INSERȚIE OUG.111/08.12.2010 HGR.52/19.01.2011, Legea 66/2016

 • Cerere tip – completată și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți!
 • Cartea de identitate ale părinților – copie
 • Certificat de naștere al copil, original și copie
 • Certificat de căsătorie, – copie
 • Livret de familie actualizat –copie- (inclusiv pag.1);
 • CERERE către ANGAJATOR, de reluare a activității, în care să fie specificată data;
 • DECIZIA angajatorului prin care aprobă reluarea activității. (ORIGINAL)
 • Declarație tip STAGIU DE COTIZARE;
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic;

!!! Dacă în urma efectuării concediului de creștere a copilului vă reluați activitatea la un nou loc de muncă, se atașează și dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creștere a copilului, precum și copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL. !!!

În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente și nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 8, 6 și 7 se înlocuiesc cu următoarele acte:

 1. Copie autorizație de funcționare;
 2. Decizii de impunere pentru anul anterior nașterii copilului/declarație pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizație;
 3. Dovada reluării activității;

ACTE – INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI  Studenți/elevi

 • Cerere tip – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi!
 • Cartea de identitate a ambilor părinți – copie
 • Certificat de naștere copil – copie
 • Certificat de căsătorie, – copie
 • Livret de familie actualizat – copie (inclusiv pag.1);
 • Adeverință de la facultate/liceu pentru anii universitari/școlari 20…/20… respectiv 20.…/20…., care atestă faptul că solicitantul este student/elev la zi și ambii ani i-a frecventat fără întrerupere (adică 12 luni anterioare nașterii copilului) adeverințele de elev/student să conțină CNP-ul beneficiarului, numele și prenumele decanului/directorului/secretarului; se eliberează pentru a-i servi la AJPIS;
 • Declarație pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizației nu realizează venituri profesionale;
 • Extras de cont bancar, original, semnat și stampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic;

ACTE INDEMNIZAȚIA DE CREȘTERE A COPILULUI – PFA

        Cerere tip – completata și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți!

 • Cartea de identitate a ambilor părinți – copie
 • Certificat de naștere copil – copie
 • Certificat de căsătorie, – copie
 • Livret de familie actualizat (inclusiv pag.1) – copie
 • Copie autorizație PFA (CUI);
 • Deciziile de impunere PLĂȚI ANTICIPATE (pe 2 ani);
 • Suspendarea autorizației în vederea intrării în concediul de creștere a copilului (Finanțe sau Registrul Comerțului);
 • Adeverință CAS/CAA cu perioada concediului de maternitate sau după caz, cu neplata acestuia (original);
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE SPRIJIN LUNAR OUG.111/08.12.2010 HGR.52/19.01.2011  

 • Cerere tip – completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi!
 • Cartea de identitate a ambilor părinți – copie
 • Certificat de naștere copil – copie
 • Certificat de căsătorie, – copie
 • Livret de familie actualizat (inclusiv pag.1) – copie
 • Certificat de încadrare în grad de handicap a titularului cererii – copie;
 • Declarație (tip) pe proprie răspundere, că la data solicitării indemnizației nu realizează venituri profesionale;
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERȚIE OUG.111/08.12.2010 HGR.52/19.01.2011 

 • Cerere tip – completată și semnată obligatoriu de ambii părinți!
 • Cartea de identitate a ambilor părinți – copie
 • Certificat de naștere copil – copie
 • Certificat de căsătorie, – copie
 • Livret de familie actualizat (inclusiv pag.1) – copie
 • ADEVERINȚĂ TIP COMPLETATĂ DE ANGAJATOR;
 • ADEVERINȚĂ ANGAJATOR din care rezultă data angajării și că la data solicitării stimulentului, tatăl realizează venituri supuse impozitului pe venit (dovada că nu întrerupe activitatea, ci o continuă);
 • DECLARAȚIE TIP COMPLETATĂ DE MAMĂ – nu a beneficiat de concediu de sarcina/lăuzie, întrucât nu a fost încadrată în muncă;
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Dosar plic;

ACTE – INDEMNIZAȚIE DE CREȘTERE A COPILULUI CU HANDICAP + ALOCAȚIA DE STAT (alocația dublă) OUG.111/08.12.2010 HGR.52/19.01.2011, Legea 66/2016, HG 449/2016         

 • Cerere tip – completată și semnată obligatoriu de ambii părinți;
 • Cartea de identitate ale părinților – copie
 • Certificatul de naștere al copilului, – copie
 • Certificat de căsătorie, – copie
 • Livretul de familie actualizat – copie – (inclusiv pag.1);
 • CEREREA pentru ANGAJATOR , de  intrare în concediul de creștere a copilului (copie);
 • DECIZIA angajatorului prin care se suspendă contractul de muncă pe perioada concediului de îngrijire a copilului (original);
 • Declarație tip STAGIU DE COTIZARE;
 • Copie certificat + hotărâre de încadrare în grad de handicap a copilului;

Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;

Alte articole