AJUTOR SOCIAL

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Comunei Sandulesti precum şi celor fără locuinţă aflate în situaţie de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate.

Baza legislativă:

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • H.G.R. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 • OUG nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de  asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016
 • H.G.R. nr. 559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 227/2010 privind alocatia pentru susținerea familei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Horărârea Guvernului nr. 920/2011

Beneficiari:

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin ordonanţă de urgenţă, au dreptul la ajutor social.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.

Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele: 
Persoana singura = 142 lei 
Familia formata din 2 persoane = 255 lei  
Familia formata din 3 persoane = 357 lei 
Familia formata din 4 persoane = 442 lei 
Familia formata din 5 persoane = 527 lei 
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu  0.073 x ISR = 37 lei. 

ACTE NECESARE:

 • Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social;
 • Acte doveditoare privind componenţa familiei:

Pentru cetăţenii români 

 • B.I. – buletin identitate
 • C.I. – carte de identitate
 • C.I.P – carte de identitate provizorie

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi

 • C.I. –  carnet de identitate
 • L.S.T. – legitimaţie de şedere temporară
 • D.I. – document de identitate
 • Certificate de naştere ale copiilor;
 • Certificat de căsătorie;
 • Certificat deces;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Județului Cluj;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
 • Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
 • În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească  privind pensia de întreţinere;
 • Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională.
 • Certificat de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte dacă realizează venituri din activităti pe cont propriu;
 • Adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Săndulești
 • În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza Comunei Săndulești, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
 • Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
 • În cazul copiilor de vârstă şcolară care nu urmează o formă de învaţământ organizată, potrivit legii, se va prezenta declaraţie notarială;
 • Talon şomaj;
 • Talon alocaţie de stat pentru copil;
 • Adeverinţa de elev în care se va specifica dacă beneficiază de alocaţie de stat şi bursa (cuantumul);
 • Talon pensie + Decizie pensie;
 • Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
 • În cazul femeilor peste 60 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie notarială din care să rezulte aceasta;
 • Talon pensie de urmaş + decizie în cazul copiilor care au părinţi decedaţi;
 • În cazul salariaţilor adeverinţa eliberată de angajator în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social;
 • În cazul persoanelor angajate pe bază de convenţie civilă de prestări servicii, adeverinţa eliberată de angajator cu salariul net realizat în luna anterioară.

Condiţii de acordare:

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează la Primăria Comunei Săndulești

Pentru soluţionarea cererii privind acordarea ajutorului social, se va afectua ancheta socială la domiciliul său, după caz la reşedinţa solicitantului, ori la locul desemnat de solicitant în cazul celor fără locuinţă.

De asemenea, persoanele apte de muncă care solicită ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au următoarele obligaţii:

 • să presteze lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local.

Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziţia scrisă a primarului.

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în această listă nu beneficiază de ajutor social:

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social:

Bunurii mobile
1Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă
Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
5Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii   
Terenuri/animaleşi/saupăsări
1Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

AJUTOR DE URGENŢĂ

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Baza legislativă:

 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
 • HCL nr.323/19.12.2017  privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

Beneficiari

Familiile sau persoanele singure, care au domiciliul raza comunei Săndulești, aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local. (decesul unei persoane care nu a avut calitatea de asigurat, salariat, pensionar sau beneficiar de ajutor social, pentru probleme medicale deosebite si pentru acoperirea unor nevoi curente, respective debite catre furnizorii de utilitati sau catre asociatiile de locatari/proprietary – la intretinere, energie electrica, gaze naturale, apa curenta, gunoi – consum fara penalitati).

Acte necesare:

 • Acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei/persoana singură;
 • Actul doveditor privind locuinţa;
 • Proces-verbal de constatare a incediului de la Brigada de pompieri;
 • Acte doveditoare privind accidentul;
 • Certificat de deces şi chitanţă privind cheltuielile cu înmormântarea;
 • După caz, alte acte pentru dovedirea situaţiilor deosebite.

Condiţii de acordare:

Familiile sau persoanele singure care se află în situaţii de necesitate, datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite.
Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Primăria Comunei Săndulești

În vederea soluţionării cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă, se va efectua ancheta socială la domiciliul solicitantului, pentru a constata dacă situaţiile de necesitate sau, dupa caz, situaţiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure.

Dreptul la ajutorul de urgenţă, se stabileşte prin dispoziţia scrisă a  primarului.

AJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE

Primirea şi înregistrarea cererilor pentru acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiară de ajutor social.

Baza legislativă

 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Beneficiari

Ajutorul de deces se acordă pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu înmormântarea, în cazul decesului unui membru din familia beneficiară de ajutor social, sau în cazul persoanei singure, beneficiară de ajutor social.

Acte necesare:

 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

Condiţii de acordare:

Cererea pentru acordarea ajutorului de deces, precum şi celelalte acte doveditoare, se înregistrează la Primăria Comunei Săndulești

După analizarea cererii privind acordarea ajutorului de deces, dreptul se stabileşte prin dispoziţia scrisă a primarului.

Alte articole