CONCURS/EXAMEN PROMOVARE IN CLASA

COMUNA SANDULESTI, JUDEŢUL CLUJ

Organizează concursul/examenul de promovare în clasă, la sediul Primăriei din localitatea Sandulesti nr.169, judeţul Cluj,

1. REFERENT, EXECUȚIE, CLASA III, SUPERIOR Compartiment impozite si taxe

2. REFERENT, EXECUȚIE, CLASA III,SUPERIOR, Compartiment impozite si taxe

3. REFERENT, EXECUȚIE, CLASA III, SUPERIOR, Compartiment registrul agricol

4, REFERENT, EXECUȚIE, CLASA III, SUPERIOR, Compartiment stare civila

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că va avea loc în data de 28.03.2022 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Sandulesti  proba scrisă – 28.03.2022, ora 10.00 şi interviul –  28.03.2022 ora 13

Condițiile de participare la examenul de promovare:
Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului/examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;

b) diplomă/adeverință de studii de nivel superior în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Dosarul de înscriere la concursul/examenul de promovare se depune la sediul Primăriei Sandulesti  şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei în intervalul orar 09:00 – 14:00 de luni până vineri.

BIBLIOGRAFIE CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

Reglementări privind Constituția României;

Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I,Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;

Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;

Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

Reglementări privind registrul agricol;

Reglementări privind registrul agricol pentru perioada 2020 – 2024

. Măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

BIBLIOGRAFIE CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL TAXE ȘI IMPOZITE 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI a;
Constituţia României, republicată;
Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
Legea nr. 227 din 8  septembire 2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

BIBLIOGRAFIE CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – COMPARTIMENTUL STARE CIVILA 

Constituția României;

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III, Partea VI și Partea VII;

Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976;

Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Alte articole