Anunt licitatie vanzare terenuri din domeniul privat al Comunei Sandulesti

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Comuna Săndulești, cu sediul in comuna Săndulești, sat Săndulești, nr. 169, județul Cluj, cod postal 407500, telefon/fax: 0264/280.434, e-mail: primaria.sandulesti@yahoo.com, cod fiscal 5548447.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

11 terenuri situate în extravilanul Comunei Săndulești, însuprafaţă totală de 212.086,00 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Săndulești, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Săndulești nr. 78/19.12.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019, identificate astfel:

– teren în suprafață de 2.642 mp, având nr. cadastral 50957, CF 50957;

– teren în suprafață de 2.245 mp, având nr. cadastral 51276, CF 51276;

– teren în suprafață de 4.000 mp, având nr. cadastral 51379, CF 51379;

– teren în suprafață de 2.200 mp, având nr. cadastral 51380, CF 51380;

– teren în suprafață de 23.394 mp, având nr. cadastral 51381, CF 51381;

– teren în suprafață de 131.726 mp, având nr. cadastral 52127, CF 52127;

– teren în suprafață de 490 mp, având nr. cadastral 52272, CF 52272;

– teren în suprafață de 4.277 mp, având nr. cadastral 52273, CF 52273;

– teren în suprafață de 2.132 mp, având nr. cadastral 52274, CF 52274;

– teren în suprafață de 37.506 mp, având nr. cadastral 52275, CF 52275;

– teren în suprafață de 1.474 mp, având nr. cadastral 52276, CF 52276.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Comunei Săndulești.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:

Secretariat, Comuna Săndulești, sat Săndulești, nr. 169, județul Cluj.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

300 lei/exemplar, cese va achita la Casieria institutiei. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.01.2023, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.01.2023, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Registratura Comunei Săndulești, cu sediul în comuna Săndulești, sat Săndulești, nr. 169, județul Cluj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare, original și copie.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

25.01.2023, ora 15.00, Sala de ședință, din comuna Săndulești, sat Săndulești, nr.169, județul Cluj.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Judecătoria Turda, municipiul Turda, str. Piata Romana, nr.12, județul Cluj, cod poștal 407405, telefon/fax 0264/311.985, e-mail: jud-turda-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

30.12.2022.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,

Fargaciu Calin Stelian

Alte articole